kiadvány oldalanként
Ismeretterjesztő könyvek
Ismeretterjesztő könyvek
Neil Oliver
A neves skót történész, Neil Oliver díjnyertes történelmi sorozatát a BBC nagy sikerrel vetítette, epizódról epizódra mesélte el a skótok történetét az emberiség hajnalán a felföldi és alföldi területek kőzetének kialakulásától és az oly elragadóan kusza középkoron át egészen a modern korig. A sorozat könyv alakban most először jelenik meg Magyarországon, nem csak Skócia és a történelem szerelmeseinek. A színes elbeszélés során eddig kevésbé ismert lázadókkal, vezérekkel és trónkövetelőkkel éppúgy találkozhat az olvasó, mint A rettenthetetlen című filmsiker főhősével, William Wallace-szal, a Shakespeare-drámákból ismert angol királyokkal vagy Stuart Máriával, a skótok nevezetes királynőjével. Kisszerű törtetők és történelmi nagyságok arcképcsarnoka e mű, amely ismeretterjesztő könyvként és regényként egyaránt olvasható. Skócia története a függetlenség és nemzeti fennmaradás története, előbb a nagy hatalmú angol szomszéd örök présében, majd a kivándorlás nyomása alatt.
Neil Oliver mégis azt állítja: Skócia históriája a kőzet története; a kőé, amely talajt adott a vándorlók talpa alá, ételt termett a nomád törzseknek, fegyverhez valót a birtokukat vagy a függetlenségüket védőknek, nevezetes köveket a koronázási és vallási rituálékhoz, és fedőkövet egy elpusztult ábránd sírjára.
oldal
3900 Ft
Stuart Piggott
Kevés vallás vezetői hagytak maguk után olyan mély nyomokat az európai kultúrtörténetben, mint egy titokzatos nép még titokzatosabb papjai, a druidák. Az ősöreg tölgyfák árnyékában élő ,,nemes vademberek" papjai - akik birtokában voltak valami olyasféle tudásnak, amelyet mi, civilizált városiak már rég elfelejtettünk - tudósok és laikusok képzeletét egyaránt lángra gyújtották a reneszánsz óta.
A szerző, aki egyike volt a világ vezető régészeinek, könyvében arra vállalkozik, hogy szétválassza a valóságot a képzelettől, a régészeti és történeti tényeket évszázadok rárakódott fantáziáitól. A kötet különösen érdekes eszmetörténeti utazásra invitál minket az újkorba, megmutatva, hogyan született meg a fehér köpenyben, Stonehenge köveinél titokzatos rítusokat bemutató, ősz szakállú druida merőben hamis képe, amely kiirthatatlanul meggyökeredzett gondolkodásunkban.
Stuart Piggott a druidákról tudósító klasszikus szerzők és egyéb források felhasználásával, továbbá a régészet eredményeinek segítségével pontos képet rajzol mindenekelőtt a kelta papságról, de magáról a kelta kultúráról is.
Alapos, hiteles tudományos-ismeretterjesztő mű ez a könyv. Nagy érdeme, hogy mindvégig olvasmányos, az érdeklődést fenntartó módon rögzíti a tényeket, amelyeket jó néhány fekete-fehér és színes kép illusztrál.
oldal
3500 Ft
Hiroaki Sato
A szamurájokról legtöbbünknek a harci művészetben jártas kardforgató ,,gyilkológép" jut eszünkbe, aki szemrebbenés nélkül, többnyire gyönyörű mozdulatokkal kísérve öli halomra áldozatait. Ez a filmekből ismert kép azonban leegyszerűsítő: a szamurájok rendkívül fontos helyet foglaltak el a japán társadalomban. Kezdetben a szerepük a fegyveres szolgálatra szorítkozott, a 12. században azonban Japán tényleges uraivá váltak. Könyvünk célja, hogy bemutassa a szamurájok ethoszának változását a történelmi kezdetektől egészen a 18. századig, a harcosok politikai hatalomra jutásáig. A kötet összeállítója, az Egyesült Államokban élő Hiroaki Sato régi nyelvemlékekben fellelhető szamurájtörténeteket, törvényeket, beszámolókat, vitairatokat gyűjtött egybe, amelyeket rövid, de közérthető magyarázatokkal bővített. Igyekezett mindig az aktuális kérdést legjobban megvilágító szöveget, illetve szövegrészletet választani, melyeket szükség esetén lábjegyzetekkel látott el. A magyar közönség számára számos további jegyzetet illesztettünk a szövegbe, elősegítve az olvasók jobb tájékozódását. A szakszerű magyar fordításban napvilágot látott kötet nem csak élvezetes olvasmány, hanem a magyarországi japanológiai kutatás és oktatás számára is rendkívül értékes forrásgyűjtemény.
440 oldal
3900 Ft
Nick Middleton
Nick Middleton (Extrém élőhelyek, Extrém utazások) számos ismeretterjesztő filmben és könyvben bizonyította már, hogy különleges vonzalmat érez a nem mindennapi helyek, a szélsőséges éghajlati körülmények, vagyis Földünk rendkívüli vidékei iránt.
Az oxfordi egyetem geográfusa ezúttal a világtörténelem egyik legnagyobb jelentőségű kereskedelmi útvonala, a Selyemút legkülönlegesebb, a külvilág által legkevésbé ismert részeire kalauzolja el az olvasót. A Góbi kietlen homok- és kőrengetege, a Tibeti-fennsík ritka levegőjű magaslatai és az emberi rövidlátás eredményeképpen pusztulásra ítéltetett Aral-tó környéke mind-mind olyan vidékek, ahol csak a legkitartóbb, legalkalmazkodóbb, a testi és lelki erővel leginkább felvértezett emberek, népek számára biztosított a megélhetés. Nick Middleton lakóhelyüket, történelmüket és mindennapi életüket mutatja be útleírásában.
312 oldal
2900 Ft
Michael Baigent-Richard Leigh
Voltak-e, lehettek-e a Harmadik Birodalomnak hősei,
hogyan válhatott nemzeti mítosszá a nácizmus, hogyan
s miért építgették germán, teuton, porosz
hagyományaikból harcos nemzeti önképüket Hegel,
Goethe, Wagner, Thomas Mann és a költő, Stefan George
kortársai, vagy a Karl May-regények ifjú olvasói?

A népszerű angol szerzőpáros a dokumentumkötet, a
historikus esszé, a néplélekkutatás és a történelmi
regény elemeit ötvözi lebilincselő könyvében,
amelynek középpontjában Carl von Stauffenberg, a
Hitler elleni összeesküvés vezéralakjának fordulatos
élete áll. A németség több évszázados történetét a
birodalmi ellenállási mozgalmakig mutatják be a
szerzők. Egy „titkos Németország” rejtelmes világába
pillanthatunk be, amelyben a hitleri hadsereg
tisztjei újra és újra nekirugaszkodtak, hogy
megállítsák a fékevesztett öldöklést. Közel félszáz
sikertelen merénylet után a Führer 1944. július 20-án
a Farkasveremben ismét közel járt a halálhoz, a
történelem pedig ahhoz, hogy új irányt vehessen. A
szerencse azonban most is elpártolt a merénylőktől.
Okok, körülmények, megannyi sikertelen akció és a
véres megtorlás krónikája e kötet, amely nem elégszik
meg az eddig ismeretlen összefüggések fölsorolásával,
a német identitás fejlődéstörténetében és újkori
válságában véli megtalálni a nemzetiszocializmus
gyökereit.

Claus von Stauffenberg, a kiváló katona, s az
ábrándos lelkületű sváb gróf története egy igaz ember
históriája.
392 oldal
2900 Ft
Vladimir Fédorovski
1946 áprilisa. A vasfüggöny mögötti Budapest még csak
most kezd magához térni a háború borzalmaiból. A
házak lerombolva, az utcákat bombák és lövések nyomai
tarkítják, az emberek félve merészkednek ki
otthonaikból. Hidvéghy Valéria, az ünnepelt
filmszínésznő éppen hazafelé tart. Mit sem sejtve,
hogy élete pár pillanaton belül fenekestül felfordul:
távirat várja a világhírű filmproducertől, Gabriel
Pascaltól. A férfi a ragyogó, csupán filmhíradókból
ismert világot testesíti meg – a háborús
sötétség
tökéletes ellentétét. Az ő világa hollywoodi
csillogással, a Ritzben elköltött vacsorákkal teli
–
Vali számára pedig egy nagy ívű karrier kezdetét
jelenti.
Gabriel Pascal életét ugyanez a kettősség jellemzi: a
magyar, cigány származású fiú zsebében egyetlen
fillér nélkül küzdötte fel magát a filmszakma
csúcsára. Elérte ugyanis a lehetetlent: elnyerte a
magának való, nehéz ember hírében álló drámaíró,
George Bernard Shaw bizalmát és barátságát, aki
megbízta drámái, köztük a világhírű Pygmalion
megfilmesítésével.
A befutott filmproducer és a gyönyörű színésznő
találkozása sorsszerű: egymásba szeretnek, s ezzel
elindul hosszú évtizedeken átívelő kapcsolatuk,
melynek során mennyei boldogság és pokoli kínok
váltják egymást egyik pillanatról a másikra.
Vali – immár Valerie Pascalként – felfedi
közös
életük titkait, miközben megismerhetjük férje és a
huszadik század egyik legnagyszerűbb drámaírójának
barátságát és szakmai együttműködését.
270 oldal
3200 Ft
Rita A. Scotti
A katolikus egyház egyik legnagyszerűbb
szimbólumának, a Szent Péter-székesegyháznak ötszáz
évvel ezelőtt kezdődött építését követheti nyomon az
olvasó Rita A. Scotti könyvében.

Az épület, amelynek gondolata a reneszánsz
fénykorában fogant, s amely a barokk idején vált
valósággá, születésétől kezdve a kritikák
kereszttüzében állt. Hiszen a hit diadalát, az egyház
hatalmát és Isten dicsőségét olyan büszkén hirdető, a
világ egyik legnagyszerűbbnek tartott és leginkább
csodált építményének története nem volt viharoktól
mentes. Az építkezés együtt járt a Nagy Konstantin
által emelt, több mint ezeréves régi Szent Péter-
bazilika nagy felháborodást kiváltó lerombolásával, a
korszak zseniális művészeinek – így például
Bramante,
Raffaello, Michelangelo – és ügyes
mesterembereinek
gyakran nem éppen tisztességes versengésével, az
egymást váltó egyházfők politikai játszmáival, a
reformáció megjelenésével, Róma kifosztásával és az
egyház ezt követő megújulásával.
A százhatvan év alatt számtalan terv született
meg és merült feledésbe, rengeteg csodálatos
műalkotás, zseniális építészeti megoldás készült el,
amelyek egyenként sokszor homlokegyenest ellenkező
stílust, szellemiséget tükröznek, mégis csodálatos
harmóniában férnek meg egymás mellett a székesegyház
mindennél hatalmasabb kupolája alatt.
„A szent és a profán zűrzavarából, a
lángelmék
csatározásaiból, a csúfos momentumok tömkelegéből
rendkívüli építészeti és műszaki teljesítmény nőtt
ki.”

Rita A. Scotti korabeli dokumentumokra támaszkodva,
rendkívül olvasmányos stílusban vezet végig minket e
nagyszerű építmény születésének érdekfeszítő
történetén.
oldal
3500 Ft
Vladimir Fédorovski
Vlagyimir Fédorovski orosz származású regényíró és
esszéista, a nagy kelet-európai változások idején
diplomataként szolgált Franciaországban. Francia
nyelven írt munkáit számos ország nyelvére
lefordították és öt irodalmi díjban, köztük az Európa-
díjban részesítették. Szentpétervárról szóló regényét
a város megalapításának 300. évfordulójára jelentette
meg. Könyve lírai vallomás a szeretett városról:
bepillantást enged a Nagy Péter-i elhatározás nyomán
életre kelt rendhagyó város szerelmi históriájába,
azoknak a férfiaknak és nőknek a nyomát követve, akik
ebben a városban ismerték meg a nagy szerelmet.
I. Péter, oldalán egy parasztlányból lett cárnéval,
II. Katalin és daliás élettársa, Patyomkin herceg, a
misztikába merülő I. Sándor, s nem kevésbé a
kiemelkedő művészek és az orosz és a nyugati irodalom
kiválóságai: többek között Puskin, Dosztojevszkij,
Custine márki, Balzac – ők a legjelentősebb
szereplői
ennek a valóságregénynek, amelyben életük egy-egy
szentpétervári epizódját követhetjük nyomon.
Meghökkentő térbeli és időbeli utazáson kísérjük
végig őket a tegnapi Szentpétervár csillogó
palotáiban és Leningrád tekervényes utcáin.
Vladimir Fédorovski az Oroszországban nemrégiben
megnyitott titkos archívumok anyagát és a máig
kiadatlan kortársi beszámolókat vette alapul munkája
megírása során, lapjain ezért sok újdonsággal, eddig
ismeretlen történelmi adalékkal találkozhatunk.
296 oldal
3200 Ft
Joan Oates
Babilonia Dél-Mezopotámiában, a mai Irak déli részén
feküdt, határai északon Bagdadig, délen a Perzsa-
öbölig terjedtek. Történeti értelemben viszonylag
későn jött létre Kr. e. 2. évezred elején. Neve mind
a mai napig a gazdagság és pompa, valamint a pogány
dekadencia képzetét idézi fel. Korának leglenyűgözőbb
városa volt, annak ellenére, hogy története, illetve
jelentősége később alakult ki, mint Mezopotámia más
városállamainak. Nem Babilonba „szállt le a
királyság” először a legendás Özönvíz előtt, és nem
találjuk nevét azon ősi városoké között sem, amelyek
történetét oly nagy szorgalommal másolták a babiloni
írnokok. Ókori vetélytársai között megszerzett vezető
helyét a történelmi és földrajzi szerencsés
adottságainak köszönhette, valamint tehetséges
uralkodói dinasztináinak, akik nagyon jól használták
ki Sumer ősi civilizációs központjainak hanyatlását.
Későbbi pusztulását Babilon sem kerülhette el, ennek
ellenére elmondhatjuk, hogy területén, ebben a
mindössze 80 km-es körzetben találjuk „a világ
történelmi fővárosainak legfantasztikusabb
sorozatát”.
Joan Oates kitűnően megírt munkájában a legújabb
információk birtokában mutatja be Babilont azokban az
időszakokban, amikor az ország legnagyobb városa
virágkorát élte, ezen időszakok közé értve az ehhez a
könyvhöz hasonló általános művekben oly gyakran
elhanyagolt klasszikus antikvitás idejét is, amely
fontos részét képezi Babilon örökségének. A több mint
130 képet és ábrát tartalmazó kötet egyedülálló
témakörében és a magyar könyvpiacon többéves hiányt
pótol.
oldal
3500 Ft
Laurence Bergreen
A tizenhét éves Marco Polo 1271-ben felkerekedik,
hogy apja és nagybátyja kíséretében eljusson a Nagy
Kán városába. A kis társaság a híres Selyemúton halad
végig, míg eljut a híres-hírhedt Kubiláj udvarába. A
fiatalember az uralkodó szolgálatában bejárja egész
Ázsiát, megismeri a helyi népeket, szokásaikat és
vallásaikat, a korabeli európaiak számára ismeretlen
találmányaikat. Marco Polo végül hazatér Velencébe,
az utazásairól készült beszámolók pedig századok
múltán is lenyűgöző korrajzként olvashatók.

Laurence Bergreen (Magellán a Föld körül), számos
sikeres életrajz szerzője, új könyvében a legendás
velencei utazó életének és utazásainak krónikáját
írja meg, felhasználva saját, Marco Polo nyomán tett
utazásainak tapasztalatait is. A kötet azonban több
tudományos igénnyel megírt olvasmányos életrajznál,
hiszen a szerző teljes képet nyújt az utazó által
leírt eseményekről, megvizsgálva azok történelmi
előzményeit és hátterét is.
552 oldal
3900 Ft
RUTH HOGAN
Fordította: Szigeti Judit
Az elveszett tárgyak őrzője szerzőjének új könyve!
Néha a legváratlanabb helyen köttetett barátság adja vissza az életbe vetett hitet

Mása mindennap vízbe fullad. Vagy legalábbis majdnem. Az egykor vidám, független asszony életét tizenkét évvel...
DONATO CARRISI
Fordította: Kajsza Krisztina
Rómát egy kegyetlen gyilkos tartja rettegésben. A szörnyű megszállott nem ismer kegyelmet, és nem hagy hátra semmilyen nyomot, amikor végez fiatal áldozataival. Az egyik helyszínre riasztják Sandrát, a...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ