kiadvány oldalanként
Magyar szerzők
Magyar szerzők
Mészöly Dezső
Mészöly Dezső háromkötetesre tervezett életmű-
válogatásának első darabjában verseiből, esszéiből és
vallomásaiból adunk közre egy csokorra valót. a jeles
író, költő, műfordító hatalmas műveltségéről, virtuóz
írásművészetéről, könnyed szellemességéről kap ismét
bizonyítékot minden kedves olvasó.
410 oldal
2000 Ft
Halász Péter
A moldvai csángó magyarok a XIV. századtól a XVIII. századig különböző történelmi okok miatt újabb és újabb csoportokban települtek a Kárpát-medencéből mai lakóhelyükre, a hegylánc túloldalára, a Szeret és a Prut folyó által határolt területre. Itt aztán a magukkal hozott termelési hagyományaikat moldvai és balkáni hatások formálták, miközben napjainkig megőrizték annak több archaikus elemét. Tudományos szempontból fontos tehát, hogy feltárjuk és bemutassuk a moldvai csángók által használt földművelési technológiákat, a paraszti gazdaságok eszközkincsét, belső rendszerét, a vetésszerkezet alakításakor érvényesülő szempontokat, valamint a parasztság értékrendjét, gazdálkodásának ökonómiáját.
E könyv szerzője a csaknem fél évszázados moldvai gyűjtőmunkája során folyamatosan rögzítette a szántóföldi növénytermesztésre vonatkozó ismereteket, ma már jórészt pótolhatatlanul feledésbe merült anyagot őrizve meg magnószalagjain, céduláin. Nemcsak az eredeti gyökereket és a székelység felől érkező hatásokat veszi számba, hanem a sajátos csángó gazdálkodási kultúrát jelentősen formáló román gyakorlatot is.
A könyv fő témája a moldvai magyarok hagyományos földművelése, növénytermesztése, hiszen sokáig ez jelentette a magyarság eme szerencsétlen sorsú közösségének a megélhetését, jó vagy rossz életlehetőségeit. Mindazonáltal a kötet a moldvai csángók mezőgazdaságának hatékonyságát, legújabb kori kilátásait is vizsgálja, sorskérdéseiket néprajzi, szociográfiai eszközökkel tárja fel és mutatja be.
424 oldal
3490 Ft
Soósné dr. Kiss Zsuzsanna
A sikeres családalapítás és csecsemőnevelés nemcsak a szülők szeretetén, hanem tudásán, felkészültségén is alapul. A sikerhez vezető út pedig nem titok!
Javasoljuk, hogy szánjanak időt a felkészülésre, és bízzák magukat a huszonöt éve családokkal foglalkozó, családkutatásokat is végző szerzőre.
A könyv bevezeti az olvasókat a családi élet világába. Segít megérteni az első gyermek érkezésével kapcsolatos változásokat. Gondolkodtató kérdéseivel hozzásegíti a babavárás előtt álló vagy újdonsült szülőket saját családjuk, csecsemőjük jobb megismeréséhez. A való életből vett családi történetek megosztásával is érzékelteti ezen időszak nehéz helyzeteit. Bemutatja azokat a szakembereket, akik a szülői kötelezettségek teljesítése, a gyermeki jogok teljesülése érdekében a szülők segítségére lesznek.
A könyvben szereplő szituációs gyakorlatokkal, a döntési helyzetekre adott választásaikkal és a válaszok ellenőrzésével, aktív munkával erősödhetnek meg
mind párkapcsolatukban, mind szülőségükben.
A Szülőnek lenni vagy szülővé válni? című, nagy sikerű munka harmadik, átdolgozott kiadása egyedi, izgalmas, elgondolkodtató könyv minden gyermeket váró család és az őket felkészítő szakemberek számára.
224 oldal
1490 Ft
Halász Péter
A természetben található növények gyűjtése és használata történelmük során, és még ma is széles körben elterjedt a moldvai magyarok között. ,,Minden burján jó valamitől..." - tartják az idősebb csángó asszonyok. A táplálkozás céljára gyűjtögetett növények, gyümölcsök és más termések fontos szerepet játszanak az egykori Etelköz mai magyarságának életében, mint ahogy megvan a jelentőségük az ott élő más népekében is. A tevékenység talán legfontosabb területe a gyógynövények világa, ismeretük és használatuk minden csángó családban általános. "Egy-két emberöltővel ezelőtt kizárólag burjánokból készült feredőben kúráltak a beteg bubától a gyermekágyas asszonyon át a reumás öregekig szinte minden rászorulót; szentelt dudókkal való füstöléssel vagy azokból főzött teával gyógyítottak úgyszólván minden betegséget, de széles körben alkalmazzák ma is."
A hagyományos népi növényismeret a gyógyításon és a betegségek megelőzésén kívül számos egyéb hasznosítható tudással szolgál. A kora tavaszi növények fontos vitaminforrást jelentenek a veteményeskertek termékeit megelőző böjti időszakban, és máskor is hozzájárulnak az emberi táplálkozás, valamint az állatok takarmányozásának változatosabbá és természetesen olcsóbbá tételéhez. Az erdő tüzelőnek, épületnek, bútornak, szerszámnak való fát szolgáltat; a mező és a kert virágai otthonukat, templomaikat és temetőiket díszítik. A csángó ember és a növényvilág szoros kapcsolatát mutatja a népdalaikban, textileiken előforduló virágok sokasága. A szenteléssel is megerősített hatásúnak tartott ,,nagy erejű burjánok" segítségével pedig magukat, családjukat kívánták megóvni, jövőjüket próbálták kifürkészni, életüket szerették volna biztonságosabbá és ,,kiszámíthatóbbá" tenni a való életben amúgy is minden tekintetben kiszolgáltatott moldvai csángómagyarok.

520 oldal
3200 Ft
Lengyel Tünde-Várkonyi Gábor
Báthory Erzsébet története a 18. század eleje óta fonódott össze a vérszomjas, kegyetlen, vérben fürdő, már-már vámpírszerű vonásokat viselő nő alakjával. A róla keringő mendemondákban nem nehéz felismerni a 18. század ponyvairodalmának motívumait: a kiszolgáltatott cselédlányt és az örök fiatalság után vágyakozó, gonosz úrnőt... Alakja háromszáz év alatt szimbólummá emelkedett: Drakula párja, a női Faust, aki az örök fiatalság reményében a sátánnal szövetkezik. Egyszerre megvetett tömeggyilkos, és csodált idol, sztár.
Vajon kideríthető-e az igazság Báthory Erzsébet alakja körül?
Sokan igyekeztek megfejteni az elmúlt évszázadok során ennek az asszonynak a rejtélyét. Megpróbáltak bekukkantani egyszerre rettegett és csodált életébe. Vajon mit rejt az ismert portré? Gonosztevő volt, vagy elmebeteg? Vagy csak a kor volt kegyetlen, amelyben élt? Vagy éppenséggel ő az áldozat?
A korszak kiváló szakértői, Lengyel Tünde és Várkonyi Gábor az eddigi kutatások eredményeit felhasználva, azokat új szempontokkal kiegészítve igyekeztek megrajzolni a kora újkori arisztokrata nő minél tökéletesebb portréját: hogyan nevelkedett, milyen szokásoknak és elvárásoknak kellett megfelelnie, mennyire lehetett önálló, hogyan irányította életét. A könyv első része a társadalmi hátteret mutatja be, míg a második rész a korabeli tanúvallomások elemzését nyújtja azok számára is izgalmas stílusban, akik nem sokat tudnak a 16-17. századi Magyar Királyság történelmének erről a nehéz, de sok tekintetben igen szép korszakáról. A témában való elmélyedést gazdag képanyag, jegyzetek, családfák és irodalomjegyzék segítik.
408 oldal
3500 Ft
Várkonyi Gábor
A török hódoltság kora, a három részre szakadt ország időszaka... és még sokféleképpen nevezhetnénk történelmünknek a mohácsi csatával kezdődő periódusát. Ezt a sokat vitatott, sok szempontból vizsgált, hol elfelejtett, majd a hétköznapi közbeszédben is minden bajok kezdetének tartott korszakot értékeli könyvünkben Várkonyi Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. A szerző 19. századi kutatók munkáját is folytatva a török kor mentalitástörténetébe, a hétköznapi életébe, viselkedéskultúrájába, a társadalom értékrendjének, szokásainak kialakulásába vezeti olvasóit.
A korszak hősei várvédő katonák, az ország sorsáért aggódó arisztokraták, nádorok, országbírók és főkapitányok, valamint a korszak kivételes formátumú hölgyei - ők a könyv főszereplői -, az ő életük felidézésével a kor szellemiségét, gondolkodásmódját próbála meg rekonstruálni a szerző. Nem a megrázó vagy éppen izgalmas eseményeket írja le, hanem azt mutatja be, hogy ezek hogyan érintették a török kori Magyarország emberét, és miként formálták a világról és egymásról alkotott képüket.
Várkonyi Gábor közel félszáz fekete-fehér és színes képpel illusztrált, olvasmányos stílusban megírt munkájában az eddigi kutatások eredményeit összegzi, melyet nem csak a korszak ismerőinek, hanem minden történelem iránt érdeklődő olvasónak ajánlunk.
256 oldal
2500 Ft
Arday Lajos
Arday Lajos, történész, politológus (Nyíregyháza, 1935) Debreceni Református Kollégium, KLTE magyar-történelem (1959), angol (1961), ELTE orosz (1964) szakos oklevél. A MÁVAG-ban gépmunkás, revizor, majd Debrecenben tanszéki demonstrátor, levéltáros, gimnáziumi tanár. 1962-től a BME nyelvtanára. 1976-77 MTA tudományos munkatárs; 1981-90 a Nemzetiségi Komplex Bizottság tagja, titkára; a Magyar Külügyi Intézet (1979-1987), a Magyarságkutató, majd a Közép-Európa Intézet (1987-1995) tudományos főmunkatársa. Kutatási területe: Nagy-Britannia, magyar-angol kapcsolatok a 20. században, kisebbségek, identitás, biztonságpolitika Kelet-Közép- Európában. Egyetemi doktor (1966), a történettudomány kandidátusa (1975), az MTA doktora (történelem, 2005).

* * *

,, ... A külföldi levéltári tájékozódáshoz ... a magyar historikusok csak a hetvenes években kezdtek hozzájutni. Alighanem Arday Lajos volt az első közöttük. Munkája hű lenyomata annak, hogy a hetvenes évek derekán miképpen látta egy jól tájékozott történész a gazdag angol levéltári források birtokában hazánk 1918-19-es nemzetközi helyzetét. Ő az angol iratok megismerését tűzte ki céljául..."
,, ... A könyvben szinte lépésről lépésre nyomon lehet követni azt a harcot, amely során a brit külpolitikában elbukik a nagyhatalmi státusú Ausztria (-Magyarország) megőrzésében elsődleges angol érdeket látó felfogás. S miközben a Monarchia szétzúzása került napirendre, a döntéshozók között nem kevesen voltak, akik tudták, hogy végzetes irányba viszik (hagyják) a dolgokat"
(Pritz Pál)
,, ... A kétoldalú kapcsolatok kutatása terén talán senki sem tett többet Arday Lajosnál ... kutatásainak egyik kiemelkedő jelentőségű eredménye a trianoni határok meghúzásával kapcsolatos brit szerep feltárása."
(Egedy Gergely)
,, ... Időben újkeletű, tudományos alaposságú mű - a legjobb könyv, amelyet Trianonról írtak."
(Nemeskürty István)
272 oldal
2500 Ft
Halász Péter
A csángó magyarok hagyományos népi műveltsége számos
olyan archaikus vonást őriz, amit a magyar tudomány-
és művelődéstörténet számára már csak náluk lehet
felgyűjteni és megörökíteni. A szerző, a téma
elismert szakembere ezúttal az állattartásukat
dolgozta fel.
oldal
2700 Ft
G. Etényi Nóra - Horn Ildikó
Bocskai István halálának 400. évfordulója alkalmából
készült képekben gazdag és olvasmányos stílusban
megírt album, amelynek tartalma nem korlátozódik a
szabadságharcra, hanem a legfrissebb kutatási
eredmények alapján kíván teljes Bocskai-pályaképet
adni. Bocskait kortársai körében láttatja: ősei,
családtagjai, politikustársai, ellenfelei, európai
kortársai mind helyet kapnak a kötetben.
oldal
5200 Ft
Mészöly Dezső
Mészöly Dezső háromkötetes életmű-válogatásának
harmadik, egyben befejező részében a szerző francia
irodalomhoz köthető írásait, műfordításait adjuk
közre. Könyvünk többek között tartalmazza a Kossuth-
díjas irodalmár Villon-fordításait és tanulmányait,
teljes képet adva a középkor egyik legnagyobb
költőjéről. Ízelítőt kapunk a 19. század végi, és a
20. századi francia költészetből, és elolvashatjuk az
egykori dramaturg, műfordító briliáns fejtegetéseit
Molière-ről. Könyvünket mindazoknak ajánljuk,
akik
mélyebb ismereteket szeretnének kapni a francia
irodalom kötetünkben szereplő jeles alakjairól, vagy
egyszerűen csak Mészöly Dezső remek stílusában
gyönyörködnének.
oldal
2500 Ft
Lee Child
Fordította: Gieler Gyöngyi
A tízes szoba foglalt...

Jack Reacher, az egykori katonai rendőr szokásához híven újfent stoppol. Hosszú útra készül: Maine-ből Kaliforniába igyekszik. De nem jut messzire. Új-Anglia árnyas...
LUCY DILLON
Fordította: Abrudán Katalin
Egy könyv, ami arra inspirál, hogy jobbá tedd az életed.
Caitlin házassága romokban hever, a háza szintén, hogy a szívéről már ne is beszéljünk. A férje, Patrick elköltözik, a nő önbizalma megrendül, a háza plafonja beszakad, a jövője bizonytalan.
Ráadásul...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ