Malek Izisz: A férfivá válás allegóriái (Irodalmi Szemle)
(kiadvány: A fiúk országa)

Krusovszky Dénes A fiúk országa című kötetét először kézbe véve tekintetünket megragadja a különleges hangulatú bo­rító. A címoldalon lévő, Kékesi Donát ál­tal készített fotón egy parkolóban heverő férfit látunk. Arca láthatatlan, csak test­alkatából és öltözékéből tudunk nemére következtetni.

A férfi takarásban lévő arca egyben egy megelőlegezett utalás is lehet a novellák központi szereplőinek változatosságára, ugyanis Krusovszky írásaiban sokféle egyénnel találkozunk: az óvodás fiúgyerektől kezdve a lázadó kamaszon keresztül az élete alkonyán járó mesteremberig. Ezek az alakok és a kilenc novellából kirajzolódó életesemé­nyek alkotják közösen a címben szereplő fiúk országát. Milyen ez az ország? Mi­lyen a földrajza és kik lakják? A felvetődő kérdésekre választ a novellák együttes olvasatából kaphatunk.

Krusovszky történetei egy zord vidé­ket rajzolnak föl: az írásokon keresztül egy olyan területet látogatunk meg, ahol alapvető élettapasztalat a válás, az elsza­kadás, az abortusz és a régi sérelmekből, illetve elfojtásokból táplálkozó erőszak, a kilátástalanság és a csalódottság. Ezen a tájon elveszett egyének bolyonganak, akik megpróbálnak az életükben bekö­vetkező eseményekből tanulva megvál­tozni.

A történeteket meghatározó egyes traumák valamiféle beavatódásként is értelmezhetőek, hiszen, ha a gyakorlat­ban nem is, de elméletben a férfivá válás folyamatát hivatottak szolgálni. Ugyan­akkor a szereplők ebben a folyamatban mintha elakadnának; felismerik a társa­dalom és a környezetük által rájuk rótt feladatot, ám egyedül maradnak prob­lémáikkal, és magányosan léteznek egy olyan világban, ahol az egyik alapvető elvárás, hogy férfiként viselkedjenek. Ez a nyugati társadalmakban erősen je­lenlévő elvárási horizont Krusovszky Dénes szereplőire bénítóan hat: a meg­követelt identitáskategória az egyénen belül egy állandó komplexust és szoron­gást épít föl. A férfivá avatódás csak egy módon következhet be: ha az adott sze­mély felismeri, hogy ebből az ördögi kör­ből kizárólag az események elfogadására és megértésére tett kísérlet által léphet ki.

Az írások központi alakjai a felszínen kissé esetlenül, egyik életszituációtól a másikig botorkálnak, s a sorok között, a művek mélyebb rétegeiből kiolvasható, hogy karakterük a XXI. század emberé­nek problémáit személyesíti meg. Az el­lenkező nemmel való kapcsolatteremtés, az elszigetelődés, illetve az egyes érzel­mek kimondhatóságának problematiká­jára, a traumák, krízisek életen át tartó hatásaira, valamint a felnőtt és felelős­ségteljes férfiszerep modern korban való betöltésének

lehetetlenségére világítanak rá. Az e témákon belül is széles skálán mozgó novellák éppen ezért a férfivá, illetve érett felnőtté válás lehetséges alle­góriáiként működnek.
Krusovszky az egyén életében be­következő sérelmeket és krízispontokat tárja föl, amik ezáltal képesek magyará­zatot adni a későbbi, már kiforrott sze­mélyiségek frusztrációira és szorongása­ira. A Mielőtt apámat kettéfűrészelték című novellában egy család széthullásának jellegzetességei egy viszonylag zárt cse­lekményrendszeren belül jelennek meg. Azonban a nyitva hagyott történet, a cirkusz porondján, a bűvészmutatvány­ban részt vevő apa ordítása mintha elő­irányozná a család és elsősorban a két gyermek történetének folytatását; egy testvérpár egyik első traumájának felidé­zésével kezdődik a szöveg, ami ugyan­akkor a későbbi életükre hatással levő eseménysorozatra világít rá.

[...]

A teljes cikk itt olvasható »

Forrás: Malek Izisz, Irodalmi Szemle Online, 2015. febr. 5.

2015-02-05 16:37:44
BECKETT, SAMUEL
Samuel Beckett Watt című regénye különös olvasmány, cselekményét leírni szinte lehetetlen. Watt-tal történnek bizonyos dolgok, tesz bizonyos dolgokat, részt vesz bizonyos beszélgetésekben, majd a történet...
DÜRRENMATT, FRIEDRICH
Fordította: Kurdi Imre
Az öreg hölgy látogatása mesteri dramaturgiájával, tragikomikus karaktereivel és sötét humorával a 20. század szorongó életérzésének emblematikus megtestesítőjévé vált. A darab, amely első bemutatóin a...
Závada Pál
Závada Pál új könyvének hősei az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek az örökösei - a gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői és magánemberek, barátok és vetélytársak,...
Schein Gábor
Az újrakezdés regénye
Kiefer, a magányos és elszigetelt kisvárosi számtantanár fokozatosan kénytelen rádöbbenni arra, hogy addigi élete és hivatása tarthatatlan és értelmetlen. Mindezt jegyzeteiben akkurátus pontossággal rögzíti...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ